Regulamin

 

1. No Limit Kasprowy

 

a. No Limit Kasprowy są otwartymi zawodami dla amatorów i zawodników z licencją FIS

b. No Limit Kasprowy są zawodami rozgrywanymi w narciarstwie alpejskim, w konkurencji łączącej elementy Slalomu Giganta i Super G

c. Organizatorem No Limit Kasprowy są No Limit sp. z o.o. i PKL S.A.

d. No Limit Kasprowy są rozgrywane dorocznie, jeden raz w sezonie, a termin zawodów podaje organizator w osobnym komunikacie.

e. No Limit Kasprowy są rozgrywane na stokach Kasprowego Wierchu

 

 2. Warunki uczestnictwa

 

a. Zawody mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć wszyscy amatorzy i zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat.W zawodach mogą startować zawodnicy posiadający ważną licencję FIS lub FIS Punkty.

b. W zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy dokonają prawidłowego zgłoszenia. Sposób dokonania zgłoszenia podany jest na stronie www.nolimitkasprowy.pl.

c. W zawodach mogą brać udział zawodnicy polscy, jak i z  innych krajów.

d. Zawodnik może wystartować w jednej kategorii indywidualnej oraz może być w jednym teamie.

e. Organizator zastrzega możliwość dopuszczenia do zawodów ograniczonej liczby zawodników.

f.  Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Oglądają trasę i startują w zawodach w kasku narciarskim.

g. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu w zawodach lub prawo do wykluczenia Zawodnika, który nie spełnia warunków regulaminu lub w rażący sposób nie respektuje ogólnie przyjętych norm, szczególnie sportowych.

i. W zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy dokonają opłaty startowej w wysokości podanej w komunikacie lub na stronie zawodów, tj. www.nolimitkasprowy.pl.

j. Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach.

 

3. Start w kategoriach indywidualnych

 

a. Zawody No Limit Kasprowy są rozgrywane w 15 (piętnastu) kategoriach indywidualnych (wszyscy zawodnicy - wszyscy zawodnicy muszą mieć ukończone 18 lat, do wyboru kategorii liczy się rok urodzenia, wyjątkiem są osoby urodzone w 2000 roku – tutaj liczy się dokładna data urodzenia).

Kategorie narciarskie:

1. MONO-SKI (zawodnicy niepełnosprawni)

2. W1 Kobiety w wieku 55 lat i więcej

3. W2 Kobiety w wieku 45-54 lat

4. W3 - Kobiety w wieku 35-44 lat

5.  W4 - Kobiety w wieku 18-34 lat

6. Pro W - Kobiety z ważnymi FIS Punktami z wyłączeniem FIS Masters (na www.data.fis-ski.com status zawodnika ACTIVE)

7. Pro M - Mężczyźni z ważnymi FIS Punktami z wyłączeniem FIS Masters (na www.data.fis-ski.com status zawodnika ACTIVE)

8. M1 - Mężczyźni w wieku 75 lat i więcej

9. M2 - Mężczyźni w wieku 65-74 lata

10. M3 - Mężczyźni w wieku 55-64 lata

11. M4 - Mężczyźni w wieku 45-54 lat

12. M5 - Mężczyźni w wieku 35-44 lat

13. M6 - Mężczyźni w wieku 18-34 lat

Kategorie snowboardowe:

14. SW - Kobiety Snowboard (łącznie z zawodniczkami posiadającymi aktualne FIS Punkty w konkurencji snowboard)

15. SM - Mężczyźni Snowboard (łącznie z zawodnikami posiadającymi aktualne FIS Punkty w konkurencji snowboard)

 

b. O przydziale do grupy wiekowej decydują rok urodzenia, zgodnie z procedurą zgłoszenia na stronie nolimitkasprowy.pl. Wyjątek stanowi rocznik 2000 - urodzony w tym roku Zawodnik musi mieć ukończone 18 lat.

c. W przypadku startu w kategorii mniej niż 6 zawodników organizator może połączyć taką kategorię z kategorią sąsiednią.

d. W przypadku startu w kategorii dużej liczby zawodników, organizator ma prawo podzielić zawodników na mniejsze kategorie (np. pięcioletnie).

 

4. Wyniki

 

1. We wszystkich kategoriach zostanie ustalona kolejność miejsc wg nominalnego czasu przejazdu.

2. W klasyfikacji generalnej zostanie ustalona kolejność miejsc według nominalnego czasu przejazdu.

3. W klasyfikacji z przelicznikiem zostanie ustalona kolejność miejsc według czasów nominalnych pomnożonych przez przelicznik wiekowy według tabeli poniżej

MEN

 

Wiek

 Przelicznik wiekowy “men”

31 – 40

1 - (0,0005x (Age - 30))

41 – 50 

0,966 - (0,0015x (Age - 41))

51 – 60 

0,925 - (0,0025x (Age - 51))

61 – 65

0,874 - (0,003x (Age - 61))

66 – 75

0,849 - (0,0035x (Age - 66))

> 75

0,788 - (0,004x (Age - 76))

 

 

WOMEN

 

Wiek

Przelicznik wiekowy “women” 

31 – 40

0,9635 - (0,00048175x (Age - 30))

41 – 50 

0,930741 - (0,00144525x (Age - 41))

51 – 60 

0,8912375 - (0,00240875x (Age - 51))

61 – 70

0,842099 - (0,0028905x (Age - 61))

 > 70

0,7833255 - (0,003854x (Age - 71))

 

5. Konkurencja TEAM-owa

 

a. Zawodnicy zgłaszający się do No Limit Kasprowy mogą zgłaszać się także do udziału w klasyfikacji TEAM-owej

b. TEAM może składać się z dowolnej liczby zawodniczek i zawodników.

c. Sklasyfikowane będą TEAM-y, które będą miały co najmniej 4 (czterech) sklasyfikowanych zawodników na mecie z następującymi zastrzeżeniami:

c1. Wśród sklasyfikowanych musi być co najmniej jedna kobieta z dowolnej kategorii .

c2. Wśród sklasyfikowanych musi być co najmniej jeden zawodnik z kategorii M1-M4 lub W1-W2 (sklasyfikowana zawodniczka z grup W1-W2 spełnia wtedy równocześnie warunek zawarty w punktach c1 i c2, ale jej wynik jest liczony tylko raz do punktacji TEAM-owej)

c3. W TEAM-ie  punktować będzie jedynie jeden zawodnik z dwóch kategorii łącznie: PRO M lub PRO W (jeśli w TEAM-ie ukończy zawody więcej niż jeden zawodnik z wymienionych kategorii, do punktacji liczony będzie tylko jeden najlepszy wynik zgodny z zasadą punktacji).

c4. W TEAM-ie  punktować będzie jedynie jeden zawodnik z dwóch kategorii łącznie: SW lub SM (jeśli w TEAM-ie ukończy zawody więcej niż jeden zawodnik z wymienionych kategorii, do punktacji liczony będzie tylko jeden najlepszy wynik zgodny z zasadą punktacji).

c5. W TEAM-ie punktować będzie jedynie jeden zawodnik ze wszystkich grup o liczebności poniżej 7 osób z wyłączeniem kategorii PRO W i PRO M. Do punktacji liczony będzie tylko jeden najlepszy wynik zgodny z zasadą punktacji.

d. O kolejności w konkurencji TEAM-owej będzie decydować suma punktów za miejsca czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodniczek/zawodników  TEAM-u, biorąc pod uwagę warunki pkt c1-c5.

e. punkty w klasyfikacji TEAM-owej będą naliczane wg schematu:

            1 miejsce w grupie - 1 pkt

            2 miejsce w grupie  - 2 pkt

            3 miejsce w grupie  - 3 pkt

i dalej zgodnie z tą regułą takie same punkty jak miejsce w grupie.

f. W przypadku, gdy należy wskazać czterech zawodników punktujących w TEAM-ie, a zawodnicy mają taką samą liczbę punktów, to o tym, który z nich znajdzie się w wynikach TEAM-owych zadecyduje to, który z nich startował w liczniejszej kategorii.

g. W konkurencji TEAM-owej wygrywa TEAM, którego czterech sklasyfikowanych zawodników,  uzyska najmniejszą sumę punktów za poszczególne miejsca swoich zawodników z zastrzeżeniem wymogów regulaminu TEAM-owego.

h. W przypadku równej liczby punktów TEAM-ów o kolejności zadecyduje większa liczba pierwszych miejsc w grupie. Jeżeli ta będzie równa (lub ich nie będzie), zadecyduje większa liczba miejsc drugich. Jeżeli i ta będzie równa - trzecich, itd., aż do wyłonienia lepszego TEAM-u. W sytuacji gdy i to nie wyłoni lepszego TEAM-u, o kolejności miejsc zadecyduje, który TEAM pokonał większą liczbę przeciwników (suma startujących zawodników we wszystkich grupach, w których startowali punktujący). Jeżeli punktowali zawodnicy z tej samej grupy, to mnoży się każdego zawodnika przez liczebność tej grupy).

i. TEAM-y nie wnoszą żadnych dodatkowych opłat startowych, poza opłatą wynikającą ze zgłoszeń indywidualnych Zawodniczek i Zawodników. TEAM-y musza być zgłoszone najpóźniej godzinę przed startem pierwszego zawodnika w No Limit Kasprowy.

 

6. Zasady rozgrywania No Limit Kasprowy

 

a. Zawodnicy oraz Osoby Towarzyszące mają obowiązek dobrze się bawić, dobrze zachowywać i godnie reprezentować swoje kraje, miasta, kluby, TEAM-y, a przede wszystkim godnie reprezentować siebie.

b. Zawody będą rozgrywane zgodnie z niniejszym regulaminem, zasadami zdrowego rozsądku, a zawodnicy będą we wszystkich przypadkach postępować zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas uprawiania narciarstwa.

c. Organizator może zorganizować start w tym samym momencie dwóch zawodników na dwóch równoległych gigantach, które po pewnym czasie połączą się w jedną trasę.

d. Zawodnicy mogą być startowani w krótkich odstępach czasu, co przy tak długiej trasie będzie skutkowało obecnością na trasie nawet kilku Zawodników w tym samym momencie.

e. Zawodnicy wyprzedzając na trasie wolniejszych, powinni zachować szczególną ostrożność.

f. Zawodnicy przebywający na trasie zawodów muszą mieć na głowach zapięte kaski, zarówno w przypadku oglądania trasy, ale szczególnie podczas startu. Zawodnicy bez kasku nie będą dopuszczeni do startu.

g. Zawodnicy oglądający trasę przed startem zawodów muszą mieć widoczne numery startowe a oglądanie odbywa się ześlizgiem. Zawodnik zjeżdżający po trasie skrętem slalomowym może być zdyskwalifikowany.

f. Organizator może wprowadzać zmiany do programu i regulaminu zawodów, informując zawodników w komunikatach przedstartowych.

 

7. Kolejność startu

 

a. Organizator poinformuje o kolejności startu kategorii w komunikacie przedstartowym i na stronie www.nolimitkasprowy.pl .

b. O kolejności startu w grupach zadecyduje losowanie numerów startowych

c. W przypadku startu równoległego organizator może przeprowadzić losowanie w kategoriach z uwzględnieniem zawodników „rozstawionych”, który organizator wskazuje według własnego uznania (na podstawie wyników No Limit Kasprowy poprzednich edycji, Mistrzostw Polski Amatorów). Zawodnicy „rozstawieni” będą losowani z numerami nieparzystymi.

d. W przypadku startu równoległego zawodnicy z kategorii PRO M i PRO W losowani są z numerami nieparzystymi i startują pojedynczo w swojej kategorii.

e. Organizator może dopuścić do startu w zawodach osoby poza konkurencją według swojego uznania.

f. Organizator może przeprowadzić zawody No Limit Kasprowy także w innej formule slalomu giganta, uzależnionej od warunków śniegowych i widoczności, zachowując jednocześnie wysoki poziom sportowy imprezy. W takim przypadku szczegóły rozgrywania w innej formule będą podane w komunikacie przedstartowym.

 

8. Miejsca i nagrody

 

a. Zawodnicy którzy uzyskali w swoich kategoriach miejsca od 1 do 3 otrzymają puchary i nagrody.

b. Zawodnicy którzy uzyskali w swoich kategoriach miejsca od 1 do 6 otrzymają pamiątkowe dyplomy.

c.  Organizator przyznaje nagrody i dyplomy czterem punktującym zawodnikom TEAM-u, a liczba nagrodzonych TEAM-ów będzie podana w komunikacie przedstartowym.

d. Najszybsi zawodnicy otrzymają nagrody specjalne. O zasadach przyznawania nagród specjalnych organizator poinformuje w komunikacie przedstartowym.

e. Pamiątkowe upominki będą rozdawane wszystkim startującym zawodnikom. Wśród wszystkich startujących i obecnych na zakończeniu zawodników będzie przeprowadzony konkurs z dodatkowymi nagrodami.

f. Pula nagród będzie ogłoszona na stronie nolimitkasprowy.pl.

g. Organizator może przyznać nagrody także w innych kategoriach, według swojego i sponsorów uznania.

 

9. Informacje i Komunikaty

 

a. Wszelkie informacje i komunikaty dotyczące No Limit Kasprowy organizator ogłasza na stronie  nolimitkasprowy.pl .

b. Biuro Zawodów mieści się w Warszawie w siedzibie No Limit Sp. z o.o., przy ulicy Księżnej Anny 4, a w czasie zawodów i w bezpośrednim okresie je poprzedzającym w Zakopanem. (adres i godziny otwarcia dostępne na stronie www.nolimitkasprowy.pl)

c. Wszelkie inne informacje i wątpliwości będą rozpatrywane w Biurze Zawodów przez osoby upoważnione przez organizatora.

d. Skład Komisji Sędziowskiej oraz innych ważnych organizacyjnie funkcji będzie ogłoszony w komunikacie przedstartowym i na stronie zawodów www.nolimitkasprowy.pl.

 

Warszawa, Zakopane 05.12.2015 ze zmianami z dnia 19.03.2017