Regulamin

REGULAMIN

1. NO LIMIT KASPROWY

a. No Limit Kasprowy to otwarte zawody dla amatorów i zawodników z licencją FIS.

b. No Limit Kasprowy to zawody rozgrywane w narciarstwie alpejskim, w konkurencji łączącej elementy Slalomu Giganta i Super G.

c. Organizatorami są firmy: No Limit sp. z o.o. i PKL S.A.

d. No Limit Kasprowy są rozgrywane dorocznie, jeden raz w sezonie, a termin zawodów podaje organizator na stronie www.nolimitkasprowy.pl.

e. No Limit Kasprowy są rozgrywane na stokach Kasprowego Wierchu (w Kotle Goryczkowym lub Gąsienicowym).

 

 

 

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

a. Zawody mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć amatorzy i zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat. W zawodach mogą startować zawodnicy posiadający ważną licencję FIS lub FIS Punkty.

b. W zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy dokonają prawidłowego zgłoszenia oraz uiszczą opłatę - informacje podane są na stronie www.nolimitkasprowy.pl.

c. W zawodach mogą brać udział zawodnicy polscy, jak i z  innych krajów.

d. Zawodnik może wystartować tylko w jednej kategorii indywidualnej oraz może być zgłoszony w jednym teamie.

e. Organizator zastrzega możliwość dopuszczenia do zawodów ograniczonej liczby zawodników, o czym poinformuje na stronie www.nolimitkasprowy.pl.

f.  Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Oglądają trasę i startują w zawodach w kasku narciarskim.

g. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu w zawodach lub prawo do wykluczenia zawodnika, który nie spełnia warunków regulaminu lub w rażący sposób nie respektuje ogólnie przyjętych norm, szczególnie sportowych.

i. W zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy dokonają opłaty w wysokości podanej na stronie zawodów www.nolimitkasprowy.pl.

j. Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach, jednak nie muszą okazywać ich organizatorowi.

 

3. START W KATEGORIACH INDYWIDUALNYCH

a. Zawody No Limit Kasprowy są rozgrywane w 15 (piętnastu) kategoriach indywidualnych (wszyscy zawodnicy - wszyscy zawodnicy muszą mieć ukończone 18 lat, do wyboru kategorii liczy się rok urodzenia, wyjątkiem są osoby urodzone w 2001 roku – tutaj liczy się dokładna data urodzenia).

 

Kategorie narciarskie:

1. MONO-SKI (zawodnicy niepełnosprawni)

2. W1 Kobiety w wieku 55 lat i więcej

3. W2 Kobiety w wieku 45-54 lat

4. W3 - Kobiety w wieku 35-44 lat

5.  W4 - Kobiety w wieku 18-34 lat

6. Pro W - Kobiety z ważnymi FIS Punktami z wyłączeniem FIS Masters (na www.data.fis-ski.com status zawodnika ACTIVE)

7. Pro M - Mężczyźni z ważnymi FIS Punktami z wyłączeniem FIS Masters (na www.data.fis-ski.com status zawodnika ACTIVE)

8. M1 - Mężczyźni w wieku 75 lat i więcej

9. M2 - Mężczyźni w wieku 65-74 lata

10. M3 - Mężczyźni w wieku 55-64 lata

11. M4 - Mężczyźni w wieku 45-54 lat

12. M5 - Mężczyźni w wieku 35-44 lat

13. M6 - Mężczyźni w wieku 18-34 lat

Kategorie snowboardowe:

14. SW - Kobiety Snowboard (łącznie z zawodniczkami posiadającymi aktualne FIS Punkty w konkurencji snowboard)

15. SM - Mężczyźni Snowboard (łącznie z zawodnikami posiadającymi aktualne FIS Punkty w konkurencji snowboard)

 

b. O przydziale do grupy wiekowej decydują rok urodzenia, zgodnie z procedurą zgłoszenia na stronie nolimitkasprowy.pl. Wyjątek stanowi rocznik 2001 - urodzony w tym roku zawodnik musi być pełnoletni (ukończone 18 lat).

c. W przypadku startu w kategorii mniej niż 6 zawodników organizator może połączyć taką kategorię z kategorią sąsiednią.

d. W przypadku startu w kategorii dużej liczby zawodników, organizator ma prawo podzielić zawodników na mniejsze kategorie (np. pięcioletnie).

 

 

4. WYNIKI

1. We wszystkich kategoriach zostanie ustalona kolejność miejsc wg nominalnego czasu przejazdu.

2. W klasyfikacji generalnej zostanie ustalona kolejność miejsc według nominalnego czasu przejazdu.

3. W klasyfikacji z przelicznikiem zostanie ustalona kolejność miejsc według czasów nominalnych pomnożonych przez przelicznik wiekowy według tabeli poniżej

MEN

Wiek

 Przelicznik wiekowy “men”

31 – 40

1 - (0,0005x (Age - 30))

41 – 50

0,966 - (0,0015x (Age - 41))

51 – 60

0,925 - (0,0025x (Age - 51))

61 – 65

0,874 - (0,003x (Age - 61))

66 – 75

0,849 - (0,0035x (Age - 66))

> 75

0,788 - (0,004x (Age - 76))

 

WOMEN

Wiek

Przelicznik wiekowy “women”

31 – 40

0,9635 - (0,00048175x (Age - 30))

41 – 50

0,930741 - (0,00144525x (Age - 41))

51 – 60

0,8912375 - (0,00240875x (Age - 51))

61 – 70

0,842099 - (0,0028905x (Age - 61))

 > 70

0,7833255 - (0,003854x (Age - 71))

 

5. KONKURENCJA TEAM-OWA

a. Zawodnicy zgłaszający się do No Limit Kasprowy mogą zgłaszać się także do udziału w klasyfikacji TEAM-owej

b. TEAM może składać się z dowolnej liczby zawodniczek i zawodników.

c. Sklasyfikowane będą TEAM-y, które będą miały co najmniej 4 (czterech) sklasyfikowanych zawodników na mecie z następującymi zastrzeżeniami:

c1. Wśród sklasyfikowanych musi być co najmniej jedna kobieta z dowolnej kategorii .

c2. Wśród sklasyfikowanych musi być co najmniej jeden zawodnik z kategorii M1-M4 lub W1-W2 (sklasyfikowana zawodniczka z grup W1-W2 spełnia wtedy równocześnie warunek zawarty w punktach c1 i c2, ale jej wynik jest liczony tylko raz do punktacji TEAM-owej).

c3. W TEAM-ie  punktować będzie jedynie jeden zawodnik z dwóch kategorii łącznie: PRO M lub PRO W (jeśli w TEAM-ie ukończy zawody więcej niż jeden zawodnik z wymienionych kategorii, do punktacji liczony będzie tylko jeden najlepszy wynik zgodny z zasadą punktacji).

c4. W TEAM-ie  punktować będzie jedynie jeden zawodnik z dwóch kategorii łącznie: SW lub SM (jeśli w TEAM-ie ukończy zawody więcej niż jeden zawodnik z wymienionych kategorii, do punktacji liczony będzie tylko jeden najlepszy wynik zgodny z zasadą punktacji).

c5. W TEAM-ie punktować będzie jedynie jeden zawodnik ze wszystkich grup o liczebności poniżej 7 osób z wyłączeniem kategorii PRO W i PRO M. Do punktacji liczony będzie tylko jeden najlepszy wynik zgodny z zasadą punktacji.

d. O kolejności w konkurencji TEAM-owej będzie decydować suma punktów za miejsca czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodniczek/zawodników  TEAM-u, biorąc pod uwagę warunki pkt c1-c5.

e. punkty w klasyfikacji TEAM-owej będą naliczane wg schematu:

            1 miejsce w grupie - 1 pkt

            2 miejsce w grupie  - 2 pkt

            3 miejsce w grupie  - 3 pkt

i dalej zgodnie z tą regułą takie same punkty jak miejsce w grupie.

f. W przypadku, gdy należy wskazać czterech zawodników punktujących w TEAM-ie, a zawodnicy mają taką samą liczbę punktów, to o tym, który z nich znajdzie się w wynikach TEAM-owych zadecyduje to, który z nich startował w liczniejszej kategorii.

g. W konkurencji TEAM-owej wygrywa TEAM, którego czterech sklasyfikowanych zawodników,  uzyska najmniejszą sumę punktów za poszczególne miejsca swoich zawodników z zastrzeżeniem wymogów regulaminu TEAM-owego.

h. W przypadku równej liczby punktów TEAM-ów o kolejności zadecyduje większa liczba pierwszych miejsc w grupie. Jeżeli ta będzie równa (lub ich nie będzie), zadecyduje większa liczba miejsc drugich. Jeżeli i ta będzie równa - trzecich, itd., aż do wyłonienia lepszego TEAM-u. W sytuacji gdy i to nie wyłoni lepszego TEAM-u, o kolejności miejsc zadecyduje, który TEAM pokonał większą liczbę przeciwników (suma startujących zawodników we wszystkich grupach, w których startowali punktujący). Jeżeli punktowali zawodnicy z tej samej grupy, to mnoży się każdego zawodnika przez liczebność tej grupy).

i. TEAM-y nie wnoszą żadnych dodatkowych opłat startowych, poza opłatą wynikającą ze zgłoszeń indywidualnych Zawodniczek i Zawodników. TEAM-y musza być zgłoszone najpóźniej godzinę przed startem pierwszego zawodnika w No Limit Kasprowy.

 

6. ZASADY ROZGRYWANIA NO LIMIT KASPROWY

a. Zawodnicy oraz Osoby Towarzyszące mają obowiązek dobrze się bawić, dobrze zachowywać i godnie reprezentować swoje kraje, miasta, kluby, TEAM-y, a przede wszystkim godnie reprezentować siebie.

b. Zawody będą rozgrywane zgodnie z niniejszym regulaminem, zasadami zdrowego rozsądku, a zawodnicy będą we wszystkich przypadkach postępować zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas uprawiania narciarstwa.

c. Organizator może zorganizować na części trasy slalom gigant równoległy, co oznacza start w tym samym momencie dwóch zawodników na dwóch równoległych trasach, które po pewnym czasie połączą się w jedną trasę.

d. Zawodnicy mogą być startowani w krótkich odstępach czasu, co przy tak długiej trasie będzie skutkowało obecnością na trasie nawet kilku Zawodników w tym samym momencie.

e. Zawodnicy wyprzedzając na trasie wolniejszych, powinni zachować szczególną ostrożność.

f. Zawodnicy przebywający na trasie zawodów muszą mieć na głowach zapięte kaski, zarówno w przypadku oglądania trasy, ale szczególnie podczas startu. Zawodnicy bez kasku nie będą dopuszczeni do startu.

g. Zawodnicy oglądający trasę przed startem zawodów muszą mieć widoczne numery startowe a oglądanie odbywa się ześlizgiem. Zawodnik zjeżdżający po trasie skrętem slalomowym może być zdyskwalifikowany.

f. Organizator może wprowadzać zmiany do programu i regulaminu zawodów, informując zawodników w komunikatach przedstartowych.

 

7. KOLEJNOŚĆ STARTU

a. Organizator poinformuje o kolejności startu kategorii w komunikacie przedstartowym i na stronie www.nolimitkasprowy.pl .

b. O kolejności startu w grupach zadecyduje losowanie numerów startowych.

c. W przypadku startu równoległego organizator może przeprowadzić losowanie w kategoriach z uwzględnieniem zawodników „rozstawionych”, który organizator wskazuje według własnego uznania (na podstawie wyników No Limit Kasprowy poprzednich edycji, Mistrzostw Polski Amatorów). Zawodnicy „rozstawieni” będą losowani z numerami nieparzystymi.

d. W przypadku startu równoległego zawodnicy z kategorii PRO M i PRO W losowani są z numerami nieparzystymi i startują pojedynczo w swojej kategorii.

e. Organizator może dopuścić do startu w zawodach osoby poza konkurencją według swojego uznania.

f. Organizator może przeprowadzić zawody No Limit Kasprowy także w innej formule slalomu giganta, uzależnionej od warunków śniegowych i widoczności, zachowując jednocześnie wysoki poziom sportowy imprezy. W takim przypadku szczegóły rozgrywania w innej formule będą podane w komunikacie przedstartowym.

 

8. MIEJSCA I NAGRODY

a. Zawodnicy którzy uzyskali w swoich kategoriach miejsca od 1 do 3 otrzymają puchary i nagrody.

b. Zawodnicy którzy uzyskali w swoich kategoriach miejsca od 1 do 6 otrzymają pamiątkowe dyplomy.

c.  Organizator przyznaje nagrody i dyplomy czterem punktującym zawodnikom TEAM-u, a liczba nagrodzonych TEAM-ów będzie podana w komunikacie przedstartowym.

d. Najszybsi zawodnicy otrzymają nagrody specjalne. O zasadach przyznawania nagród specjalnych organizator poinformuje na stronie www.nolimitkasprowy.pl.

e. Pamiątkowe upominki będą rozdawane wszystkim startującym zawodnikom.

f. Pula nagród będzie ogłoszona na stronie nolimitkasprowy.pl.

g. Organizator może przyznać nagrody także w innych kategoriach, według swojego i sponsorów uznania.

 

9. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA.

a. Zawodnik może zrezygnować z udziału w No Limit Kasprowy do trzech dni przed starte. W celu potwierdzenia rezygnacji konieczne jest wysłane maila na adres biuro@nolimitkasprowy.pl z adresu mailowego podanego w formularzu rejestracyjnym.

b. Organizator zwróci opłatę wniesioną przez zawodnika na jego konto w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o rezygnacji.

 

9. INFORMACJE I KOMUNIKATY

a. Wszelkie informacje i komunikaty dotyczące No Limit Kasprowy organizator ogłasza na stronie  nolimitkasprowy.pl .

b. Biuro Zawodów mieści się w Warszawie w siedzibie No Limit Sp. z o.o., przy ulicy Księżnej Anny 4, a w czasie zawodów i w bezpośrednim okresie je poprzedzającym w Zakopanem. (adres i godziny otwarcia dostępne na stronie www.nolimitkasprowy.pl)

c. Wszelkie inne informacje i wątpliwości będą rozpatrywane w Biurze Zawodów przez osoby upoważnione przez organizatora.

d. Skład Komisji Sędziowskiej oraz innych ważnych organizacyjnie funkcji będzie ogłoszony w komunikacie przedstartowym i na stronie zawodów www.nolimitkasprowy.pl.

 

Warszawa, Zakopane 14.12.2018