Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz kontaktowy jest No Limit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadająca adres: ul. Księżnej Anny 4, 03-866 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy pod numerem:: 0000128397, NIP: 5241066960 oraz Polskie Koleje Linowe S.A. Z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Krupówki 48, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000429345, o nr NIP PL 736-17-16-338 i nr REGON 122633430(dalej: Administrator).

Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną wyłącznie w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, ponieważ bez wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail) Administrator nie moglibyśmy udzielić odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało skierowane.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi przez Administratora.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez jeden roku liczony od daty rejestracji. Administrator nie podejmuje w oparciu o przekazane dane osobowe żadnych zautomatyzowanych decyzji, ani nie wykorzystuje ich w celu profilowania.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia na zadane w formularzu pytanie.